خانه / رمان / رمان آنلاین / رمان تدریس عاشقانه/ پارت بیستو هشت

رمان تدریس عاشقانه/ پارت بیستو هشت

 

ابرو بالا انداختم و خواستم دستمو از دستش بکشم بیرون که اجازه نداد و با یه دستش رانندگی کرد.
رومو سمت پنجره بر گردوندم و لبخند محوی زدم.
کل مسیر یه لحظه هم دستم و ول نکرد.
روبه روی یه کافه نگه داشت و گفت
_صبحونه که نخوردی؟
سری به طرفین تکون دادم که گفت
_خوبه!
پیاده شد و در سمت منو باز کرد و دستش و به سمتم گرفت..پشت چشمی نازک کردم و بدون گرفتن دستش پیاده شدم.
بیخیال نشد و دستم و محکم گرفت.
نگاهی از گوشه ی چشم بهش انداختم و چیزی نگفتم.
وارد کافه که شدیم یه پسر از پشت صندوق بلند شد و با چشمای گرد شده گفت
_خواب می‌بینم؟
به این سمت اومد و آرمان و بغل کرد و بعد از کلی ابراز دلتنگی انگار متوجه ی من شد که گفت
_معرفی نمی‌کنی؟
خواستم بگم از فامیلاشم که دستش و دور کمرم انداخت و گفت
_خانوممه!
نفسم بند اومد.. چه قدر بی جنبه بودم من.
پسره با چشمای گرد شده گفت
_ازدواج کردی یعنی؟ آقا تبریک میگم چه قدر هم بهم میایین!
با اخم گفتم
_اصلا هم به هم نمیاییم…
آرمان خندید و گفت
_خانوم قهره باهام.
پسره سر تکون داد و گفت
_یه جا دارم مخصوص تازه عروس دامادایی که قهر کردن بیایین دنبال من!
از پله ها بالا رفت.واقعا چرا انقدر بی جنبه بودم که با یه حرفش این طوری بشم؟این طوری میخواستم ازش فاصله بگیرم؟
طبقه ی بالا یه قسمت دنج و باحال رو نشونمون داد و گفت
_شما اون جا باشید تا من بگم میزو براتون بچینن هیچ مشتری دیگه ای هم راه نمیدم طبقه ی بالا خاطرتون جمع.
خودش رفت پایین. روی مبل گوشه ترین قسمت نشستم و آرمان هم کنارم نشست.
رومو ازش برگردوندم که دستش و زیر چونم گذاشت و سرم و برگردوند.
با لذت گفت
_لبات و چرا این مدلی کردی؟؟

با اخم گفتم
_چون که قهرم..
دوباره لب هام و جمع کردم و سرم و پایین انداختم که گفت
_معذرت می‌خوام.
شوکه شدم. واقعا آرمان بود که معذرت خواهی می‌کرد؟کنج لبم و نوازش کرد و پچ زد
_اجازه می‌دی زحماتو انقدر ببوسم که جاش خوب بشه؟
با لب های آویزون سری به طرفین تکون دادم.
خیره نگاهم می‌کرد در حالی که یه لبخند محو روی لبش بود.
کلافه گفتم
_اینجوری زل نزن بهم دیگه…
بدون این‌که نگاه ازم برداره زمزمه کرد
_چه جوری؟
_کلا به من زل نزن هیز این همه دوست دختر داری برو به اونا زل بزن.
تا خواست جواب بده یه نفر از پله ها بالا اومد. سریع فاصله مو با آرمان زیاد کردم.
کلی چیز میز روی میز گذاشت و بعد از کلی خم و راست شدن رفت.
با همون لب های آویزون خواستم حرفی بزنم که بی تعارف خم شد سمتم و محکم لبم و بوسید.
نفسم بند اومد. بوسه ش چنان لذتی بهم داد که بی رمق شدم.
لبخند زد و گفت
_هر باری که لبات و اینجوری کردی می‌بوسمت حتی اگه وسط خیابون باشه.
نگاهم به دوربین افتاد و نالیدم
_اینجا هم کم از خیابون نداره آخه چه قدر بی‌شعوری آرمان آبروم رفت.
خندید و گفت
_بخور که ادامش تو ماشینه

سوار ماشین که شدیم گفتم
_برو سمت خونمون.
با خنده نگاهم کرد که با حرص گفتم
_آبرومو بردی. از تو دوربین دید مارو.. وای خدا علنا با نگاهش داشت مسخرمون میکرد..
خواست دستم و بگیره که چشم غره ای بهش رفتم و گفتم
_آرمان ما برای چی عقد کردیم؟مجبور شدیم مجبورررر… پس طوری رفتار نکن انگار عاشق و معشوق همیم. به جای این کارا یه لطفی بکن که از هم جدا بشیم. چه میدونم معتاد شو… بمیر! اما تا قبل از اینکه عروسی بگیرن این مسخره بازی و تموم کن.
اخم کرد و گفت
_مسخره بازی؟
_آره مسخره بازی… هزار تا دوست داری که بخوای ببوسیشون یا دستشونو بگیری. با همه میتونی باشی اما من نمیخوامت!
عصبی شد و بدتر از من داد زد
_اگه نمیخواستی دیشب چرا ازم دفاع کردی؟ خیلی راحت میتونستی بگی بار چندممه کتک میزنم و جدا بشی…اونی که باید این ازدواج و بهم میزد تو بودی نه من اما حاضر نشدی یه معاینه ی ساده بری تا همه بفهمن منه خاک بر سر بکارتت و نزدم. فعلا که همه ی بدبختیاش رو دوش منه. همه به چشم یه آدم هوس باز هرزه نگام میکنن که دختر دایی مو گول زدم.
_نیستی؟هم هوس بازی هم هرزه!
مثل لبو سرخ شد. استارت زد و غرید
_بهت نشون میدم هوس بازی چیه.

ماشین و راه انداخت و با سرعت روند.چند دقیقه ی بعد توی پارکینگ خونش پارک کرد.
با اخم گفتم
_گفتم منو برسون خونه ی خودم نه اینجا.
اعتنایی به حرفم نکرد و پیاده شد.
در سمت منو باز کرد و دستم و کشید.
عصبی گفتم
_چته وحشی؟
دستم و دنبال خودش کشوند. از شانسش آسانسور توی همون طبقه بود.. هلم داد داخل و خودشم اومد و دکمه رو زد.
_تو زده به سرت نه؟چی کار می‌خوای بکنی؟
با اخم گفت
_می‌خوام معنی هوس بازی و نشونت بدم.میخوام حالیت کنم.زنمی اما دست بهت نمیزنم اون وقت هرزه م؟هوس بازم؟من که اسمم بد دررفته چرا باهات حال نکنم عزیزم؟
رنگ از رخم پرید.آسانسور که ایستاد دستم و دنبال خودش کشید.
در خونه رو باز کرد و باز شوتم کرد داخل.
با وحشت گفتم
_تو این کار و نمیکنی آرمان.
شالم و از سرم در آورد و دکمه های مانتوم و دونه دونه باز کرد و غرید
_چرا نکنم وقتی عالم و آدم متهم کردن؟زنمم باید بفهمه هوس بازی یعنی چی…
پشت بند حرفش با خشم لب هام حبس کرد

درباره‌ی ali aghapoor

همچنین ببینید

رمان بهار/پارت هفتادو شش

  یه تیکه از سفره ی یکبار مصرفی که از همون رستوران گرفته بودم روی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *